بایگانی/آرشیو برچسب ها : تجدد

اسلام گرایی عثمانی در حوزه اندیشه

مسجد ایاصوفیه

پایگاه مطالعات عثمانی: جنبش اسلام گرایی مبتنی بر این اندیشه است که مقابله موثر در برابر تهدیدات ناشی از تمدن مدرن اروپا علیه جهان اسلام تنها با ساختن دنیایی بر اساس برداشت متناسب با الزامات مدرنیزاسیون و تحت هدایت دین امکان پذیر خواهد بود. چنین دریافتی از مدرنیسم، وجه تمایز …

بیشتر بخوانید »

اسلام گرایی در ادبیات عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: اسلام گرایی در ادبیات به معنای ادبیات سنتی دینی یا ادبیات اسلامی نیست؛ بلکه گونه ای از آثار ادبی با دغدغه های اسلامی است که در اواسط قرن نوزدهم از مواجهه عثمانی با تمدن غرب پدیدار شد و بازتاب برخی علوم و مفاهیم سیاسی، فلسفی، فرهنگی، علمی …

بیشتر بخوانید »

نهضت‌های اصلاحی در امپراطوری عثمانی

galata kulesi

پایگاه مطالعات عثمانی: انکشاف و گـسترش علوم اسلامی‌ در‌ آسیای‌ صغیر‌ با حضور ترکان در حدود و ثغور امپراطوری بیزانس همراه بوده و احتمالا به‌ اواسط‌ قرن‌ شـشم هـجری بـاز می‌گردد.امپراطوری سلجوقی که بر ایران و بسیاری از بلاد اسلامی استیلا‌ یـافته‌ بـود‌ با تعقیب سیاست توسعه‌طلبی و همچنین جهاد …

بیشتر بخوانید »

شیخ الاسلام‌ مـصطفی صبری تـوقاتی و رویارویی‌ سـنت گرایان با تجدد در نیمه نخست قرن بیستم

پایگاه مطالعات عثمانی: پیدایش اندیشـه تجـدد در جهـان اسـلام‌، چـالش هـای بسـیار در پـی داشـته اسـت. مـسلمانان سنت گرا، تمامقد به مصاف‌ آن شتافته اند و جدالی‌ سخت‌ و البته تاکنون بیپایان درگـرفته است. تداوم حیات سـنت بـه موازات تجدد نو پیدا، منجر به دوگانگی شـده اسـت. مصـطفی صـبری توقاتی …

بیشتر بخوانید »

عثمانی گرایی در امپراتوری عثمانی

با توجه به داده های تاریخی و جامعه شناختی که پس از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و جنگ های ناپلئون گسترش یافت فعالیت های مربوط به تمایل مردمانی که به معنای مدرن به عنوان یک ملت تعریف می شدند و خواستار ایجاد حکومت در سرزمین های خود بودند ساختارهای امپراتوری را …

بیشتر بخوانید »

‌ حـکایت‌ اصلاحات در امپراتوری عثمانی؛ از ریشه تا لاله

پایگاه مطالعات عثمانی: این‌ نـوشتار بـر آن اسـت تا با نگاهی پهنانگر به نخستین نشانه‌های حکایت مطول اصلاحات در‌ امپراتوری عثمانی، که توأم مـتأخر فرایند توأمان انحطاط و اصلاحات در این امپراتوری است‌، بپردازد. جریان اصلاحات در‌ عثمانی‌ در طبقه‌بندیی کـلی، به دو نوع نه‌چندان جـدا از یـکدیگر، تقسیم می‌گردد: …

بیشتر بخوانید »

بـررسی‌ تطبیقی وصیتنامه‌های اصلاحی اندیشمندان ایران و عثمانی: مستشارالدوله و فواد پاشا

پایگاه مطالعات عثمانی: در‌ قـرن نـوزدهم دولتمردان و اندیشمندان ایرانی و عثمانی برای پیشرفت و ترقی، راهکارهایی به حکومت های کشور خویش‌ ارائه دادند و خـود نیز برای اجرای اصلاحات در جامعه تلاش کردند. هر چند‌ راهکارهای آنها در برخی‌ از‌ جـنبه ها عملی شد، ولی بـرنامۀ اصـلاحات آن گونه …

بیشتر بخوانید »

تجدیدچاپ “مدرنیزاسیون در صنعت حمل و نقل عثمانی”

پایگاه مطالعات عثمانی: انتشارات شناخته شده تیماش استانبول با این اثر  خود صفحات قابل توجهی از مدرنیزاسیون حمل و نقل در دوره متاخر عثمانی را روشن کرده است. کتاب “مدرنیزاسیون در صنعت حمل و نقل عثمانی” که با پژوهش پروفسور علی آک‌ییلدیز در هفته‌های گذشته از سوی انتشارات تیماش تجدید …

بیشتر بخوانید »

استانبول و درد ورود به جهان مدرن در آخر عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: استانبول شهری است که نفوذ اقتصادی و سیاسی آن در مناطق وسیعی گسترش یافته و این امر به دلیل خاصیت موقعیت جغرافیایی بی نظیر آن است. استانبول که اهمیتش بیشتر به دلیل موقعیت جغرافیایی اش است، به عنوان شهری مشترک دو قاره را به هم متصل کرده، …

بیشتر بخوانید »